پروفایل برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
نادر خرمی راد

prev next

تحویل

داستانی از یک سازنده آسانسور وجود دارد: مشتریان از کندی آسانسورها ناراضی بودند. سازنده پروژه‌های مختلفی برای افزایش سرعت محصول اجرا کرده بود و مشتریان همچنان ناراضی بودند. روزی برآن بودند که پروژه دیگری برای افزایش سرعت آغاز کنند که یکی از اعضای تیم گفتگوی جالبی را آغاز کرد:

  • چرا؟
  • چی، چرا؟
  • چرا باید سرعت آسانسور را افزایش دهیم؟
  • خوب، به این دلیل که سریع‌تر بودن بهتر است!
  • چرا سریع بودن بهتر است؟
  • مشتریان انتظار آسانسورهای سریع‌تر دارند.
  • چرا چنین انتظاری دارند؟
  • ممم… خوب، آسانسور اتاقکی کوچک است و مسافران کار خاصی ندارند که انجام دهند؛ حوصله‌شان سر می‌رود و از این رو، ترجیح می‌دهند سریع‌تر باشد.
  • خوب، پس هدف افزایش سرعت آسانسورها نیست، هدف جلوگیری از سررفتن حوصله مسافران است!

پس از مدتی بررسی، به‌جای تغییر دادن سرعت آسانسور، فقط آیینه‌ای در آسانسور نصب کردند. اینگونه حواس مسافران به سر و وضع خودشان می‌رفت و این مشغولیت باعث می‌شد که گذشت زمان را کمتر احساس کنند. نکته جالب این است که پس از نصب آیینه، بسیاری از افراد گمان کردند که سرعت آسانسور بیشتر شده است.


ادامه: بررسی‌تان را با الزامات آغاز کنید