پروفایل برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
نادر خرمی راد

prev next

اجرا

نخست برنامه‌ریزی و سپس اجرا می‌کنیم. همه پروژه‌ها این‌گونه هستند:

  • در پروژه‌های متعین، عناصر در آغاز پروژه به شکل کلان یا تفصیلی برنامه‌ریزی می‌شوند. اگر برنامه‌ریزی نخستین عنصری کلان باشد، در آغاز دوره‌ای که قرار است اجرا شود تفصیلی خواهد شد.
  • در پروژه‌های تطبیقی، عناصر در آغاز پروژه به شکل کلان برنامه‌ریزی می‌شوند و هر عنصر در زمان اجرایش تفصیلی خواهد شد.

ادامه: توازن میان اجرا و برنامه‌ریزی