پروفایل برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
نادر خرمی راد

prev next

تقویت متدولوژی

برخی از متدولوژی‌های مدیریت پروژه را در فصل پیش بررسی کردیم. متدولوژی‌ها با هدف نشان دادن مسیر در پروژه ساخته شده‌اند، که با هدف راهنماهایی مانند پم‌باک متفاوت است. یکی از هدف‌های اصلی راهنماها کمک به تقویت متدولوژی‌هاست، که موضوع این فصل است.

پم‌باک ۷ حوزه‌های عملکردی متعددی دارد که هرکدام یکی از موضوع‌های مدیریت پروژه را بررسی می‌کند:

 • ذی‌نفعان
 • تیم
 • چرخه حیات و روش ساخت محصول
 • برنامه‌ریزی
 • اجرا
 • ارزیابی پیشرفت
 • تحویل
 • عدم‌قطعیت

متدولوژی‌ها معمولا همه این حوزه‌ها را پوشش می‌دهند، هرچند گاهی ضمنی و با حداقل‌هایی که از دیدشان در بیشتر پروژه‌ها لازم است. از این رو، می‌توانید هریک از این حوزه‌ها را بررسی کرده، شیوه پیاده‌سازی آن‌ را با نیازهای پروژه سنجیده، بسته به نیاز تقویتش کنید.

در زمان تغییر دادن متدولوژی (اختصاصی‌سازی) مراقب موارد زیر باشید:

 • سیستم را بیش از اندازه پیچیده نکنید. هیچ عنصری به آن نیفزایید، مگر این‌که توجیه خوبی برایش داشته باشید.
 • مراقب باشید که سیستم سازگاری درونی خود را از دست ندهد. عنصری که به خودی خود جالب به نظر می‌رسد ممکن است با عناصر موجود در متدولوژی سازگار نباشد.
 • همه چیز را یکپارچه کنید. هر عنصری که به سیستم می‌افزایید باید مستقیم یا غیرمستقیم با همه عناصر دیگر در ارتباط باشد، از آن‌ها اثر بگیرد، و بر آن‌ها اثر بگذارد.

در ادامه این فصل حوزه‌های عملکردی پم‌باک را به‌تفصیل بررسی خواهیم کرد.


ادامه: ذی‌نفعان