پروفایل برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
نادر خرمی راد

prev next

اصل‌های NUPP

در بخش پیش اصل‌های پم‌باک را مرور کردیم. برای به دست آوردن دیدی بازتر به مفهوم و جایگاه اصل‌ها در مدیریت پروژه، اصل‌های منبع دیگری با نام NUPP را در این بخش مرور خواهیم کرد. NUPP مخفف Nearly Universal Principles of Projects (اصل‌های کمابیش فراگیر پروژه‌ها) و مجموعه‌ای از اصل‌هاست که کمابیش به همه پروژه‌ها، مستقل از متدولوژی مدیریت پروژه‌شان، قابل تسریست.

این مجموعه منبعی آزاد و رایگان بوده، ترجمه آن به زبان‌های متعدد، ازجمله فارسی، در https://nupp.guide وجود دارد.

اصل‌های NUPP از این قرارند:

  1. حقیقت و نتایج را بر تعصب‌ها و وابستگی‌های شخصی ترجیح دهید.
  2. از توان و منابع بهینه استفاده کنید.
  3. همیشه غیرانفعالی رفتار کنید.
  4. به یاد داشته باشید که قدرت هر زنجیر به اندازه قدرت ضعیف‌ترین حلقه‌اش است.
  5. هیچ کاری را بدون هدف مشخص انجام ندهید.
  6. از عناصر تکرارپذیر استفاده کنید.

در ادامه نگاهی کوتاهی به هریک از این اصل‌ها خواهیم کرد.


ادامه: حقیقت و نتایج را بر تعصب‌ها و وابستگی‌های شخصی ترجیح دهید