پروفایل برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
نادر خرمی راد

prev next

استوار و تطبیق‌پذیر باشید

سال‌های اخیر همگی از چابکی (Agility) سخن می‌گویند. البته تب چابکی در دنیا کمابیش رو به فروکش است، ولی همچنان مبحث مهمیست. به نظر شما چابکی چیست؟

بیشتر افراد، به‌ویژه کسانی که در حوزه چابکی کار می‌کنند، پاسخ درخوری برای این پرسش ندارند. از این رو، بهتر است پیش از ادامه دادن مبحث کمی معنای واقعی چابکی را بررسی کنیم.


ادامه: متعین یا تطبیقی