پروفایل برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
نادر خرمی راد

prev next

لحاظ شدن از آغاز کار

اگر سیستم مدیریت پروژه خود را شکل دهید و سپس به این بیندیشید که چگونه می‌توان عناصری برای مدیریت کیفیت به آن افزود، احتمالا چندان موفق نخواهید بود. مدیریت کیفیت باید عنصری یکپارچه در سیستم بوده، از آغاز در شکل‌دهی آن لحاظ شده باشد.

مدیریت کیفیت باید دو موضوع متفاوت را پوشش دهد:

  • کیفیت محصول و شیوه ساخت آن
  • کیفیت سیستم مدیریت پروژه

ادامه: کیفیت محصول و شیوه ساخت