پروفایل برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
نادر خرمی راد

prev next

ذی‌نفعان را در پروژه مشارکت دهید

برخی واژه «ذی‌نفع» (stakeholder) را برابر «کارفرما» می‌دانند، با این‌که در ادبیات مدیریت پروژه به هر فرد یا مجموعه‌ای که با پروژه سر و کار داشته باشد و بتواند بر آن اثر بگذارد «ذی‌نفع» گفته می‌شود. اعضای تیم، کارفرما، پیمانکاران، فروشندگان مصالح و تجهیزات، رقبا، و قانون‌گذاران نمونه‌هایی از ذی‌نفعان پروژه هستند.


ادامه: ذی‌نفعان نامرئی