پروفایل برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
نادر خرمی راد

prev next

افزایش گواهی‌ها و استانداردها

پس از موفقیت پم‌باک و آزمون PMP، فعالیت‌های PMI با افزایش موارد زیر ادامه پیدا کرد:

گواهی‌ها

 • Certified Associate in Project Management (CAPM)
 • Disciplined Agile Coach (DAC)
 • Disciplined Agile Scrum Master (DASM)
 • Disciplined Agile Senior Scrum Master (DASSM)
 • Disciplined Agile Value Stream Consultant (DAVSC)
 • PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)
 • PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA)
 • PMI Project Management Ready
 • PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)
 • PMI Scheduling Professional (PMI-SP)
 • Portfolio Management Professional (PfMP)
 • Program Management Professional (PgMP)

استانداردهای زیربنایی

 • The PMI Guide to Business Analysis
 • The Standard for Earned Value Management
 • The Standard for Organizational Project Management
 • The Standard for Portfolio Management
 • The Standard for Program Management
 • The Standard for Risk Management in Portfolios, Programs, and Projects

استانداردهای عملی

 • Practice Standard for Project Configuration Management
 • Practice Standard for Project Estimating
 • Practice Standard for Scheduling
 • Practice Standard for Work Breakdown Structures
 • Project Manager Competency Development Framework

راهنماهای کاربردی

 • Agile Practice Guide
 • Benefits Realization Management: A Practice Guide
 • Business Analysis for Practitioners: A Practice Guide
 • Governance of Portfolios, Programs, and Projects: A Practice Guide
 • Managing Change in Organizations: A Practice Guide
 • Navigating Complexity: A Practice Guide
 • Process Groups: A Practice Guide
 • Requirements Management: A Practice Guide

به‌جز گواهی PMI-ACP، هیچ‌کدام از موارد بالا به درجه‌ای از پذیرش همگانی در سطح پم‌باک و PMP نرسید.


ادامه: ماهیت پم‌باک